O nás

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, se nachází uprostřed sídliště v Kolíně II. Škola byla postavena v roce 1973. Usnesením městského zastupitelstva v Kolíně získala k 1.9.1994 právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Škola využívá pro svou činnost tři jednopatrové pavilony a přízemní hospodářskou budovu v ulici Masarykova a jeden patrový pavilon v ulici Rimavské Soboty.

Celková kapacita školy je 221 dětí. Sedm tříd s kapacitou 28 dětí a jedna s kapacitou 25 dětí. Třídy, herny a zázemí pro děti se nacházejí v přízemí a 1. patře jednotlivých pavilonů. Každá třída má k dispozici hernu, šatnu a sociální zázemí. MŠ je vybavena dětským nábytkem, rozmanitými učebními a cvičebními pomůckami a hračkami. Pro pobyt venku je využívána prostorná školní zahrada. Zahrada byla doplněna novými herní prvky, které splňují bezpečnostní požadavky. Podle povětrnostních podmínek je školní zahrada využívána pro dopolední i odpolední pobyt venku.


Základní filosofií a vizí školy je, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života. Probouzíme v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Snažíme se vést děti k získávání zdravého sebevědomí a jistoty, ke schopnosti být sám sebou a umět překonávat překážky, chápat, že je potřeba respektovat jeden druhého a základní kulturně sociální pravidla, nezbytná ke spokojenému soužití v sociální skupině, to vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte a jeho možnostem chápání a vidění světa. Vedeme děti k uvědomování si svých národních a kulturních kořenů, získávat vztah k místu a zemi, ve které vyrůstá, probouzet u dětí zájem o naši historii, kulturní tradice a lidové zvyky. Podporujeme u dětí tvořivost, představivost, fantazii a estetické cítění tak, aby byly otevřené pro pozdější vztah k umění a kultuře ve všech podobách. Seznamujeme děti se světem kultury a umění prostřednictvím účasti na divadelních představeních, výstavách a kulturních akcích. Rozvíjíme vlohy, podporujeme dětské zájmy, podchycujeme talenty v rozmanitých činnostech jako základu pro pozdější mimoškolní aktivity, které budou děti nejenom rozvíjet, ale i naplňovat a uspokojovat. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, podporujeme u dětí radost z pohybu, chápání pohybu jako důležité potřeby v životě. Podáváme dětem vyváženou a zdravou stravu a vytváříme tak zdravé stravovací návyky. Záměrem školy je budování vzdělávacího prostředí, ve kterém se budou děti cítit dobře a bezpečně, a kam své děti budou rodiče přivádět s důvěrou. Pozitivní klima, důvěra a vzájemné pochopení jsou základním stavebním kamenem pro vzdělávací proces v naší mateřské škole.